Inval ACM

Blogs compliance

Arresten in Degussa en Akzo: uitholling van het Europees clementieprogramma?

Het Gerecht heeft de beroepen van Degussa en Akzo tegen de (voorgenomen) publicatie van een aangepaste openbare versie van de boetebeschikking afgewezen. In deze nieuwe versie wordt onder andere informatie uit het clementieprogramma openbaar gemaakt. De vraag is wat deze uitspraak voor effect heeft op de spanning tussen een effectief clementieprogramma en de wens om transparantie.   Bekijk blog >

Besluit van ACM in de AstraZeneca-zaak: van kartelparadijs naar monopolieparadijs?

ACM besloot onlangs dat AstraZeneca niet beschikte over een dominante positie zodat er geen sprake kon zijn van een overtreding van het verbod op misbruik van machtspositie. Deze zaak sluit naadloos aan bij ACM’s terughoudende benadering zaken op dit gebied te onderzoeken. De vraag rijst of Nederland in een monopolieparadijs verandert. Bekijk blog >

Wat gaan Europese Commissie en ACM met E-commerce & E-tailing doen?

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie stelt veel waarde te hechten aan het belang van internetdistributie, ook wel “e-tailing” genoemd. Wat zijn de ontwikkelingen van e-tailing in Nederland en in de andere Europese lidstaten en wat kan hiervan verwacht worden? Bekijk blog >

Hof van Justitie scherpt voorwaarden toepassing kartelverbod aan

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat overtreding van het kartelverbod alleen een gegeven is indien een afspraak tussen ondernemingen de concurrentie in voldoende mate verstoort. Het is de vraag in hoeverre dit in de praktijk consequenties heeft. Bekijk blog >

In geval van sancties mag kartel soms wel

De roep om financiële bijstand voor ondernemingen die getroffen worden door het sanctiebeleid van Rusland klinkt luid. Het lijkt onredelijk dat de gevolgen van de Russische handelsboycot worden afgewenteld op een beperkt aantal bedrijven die - toevallig - zijn getroffen door de boycot. Tijdelijke crisiskartels kunnen, onder strikte voorwaarden, uitkomst bieden voor deze ondernemingen. Bekijk blog >

Nieuwe regels voor ACM per 1 augustus 2014

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet in werking getreden. Deze wet harmoniseert de bevoegdheden waarover ACM - als opvolger van NMa, OPTA en Consumentenautorieit - beschikte op grond van verschillende wetten. De Stroomlijningswet bevat daarnaast een aantal andere wijzingen, zoals de omzetdrempels voor concentratiecontrole. Bekijk blog >

Gaat ACM misbruik van machtspositie eindelijk aanpakken?

Boetes wegens misbruik van machtspositie zijn relatief uitzonderlijk. Als mededingingsautoriteiten al misbruik van machtspositie-zaken oppakken, dan monden die steeds vaker uit in toezeggingsbesluiten. Dat zijn besluiten waarin de mededingingsautoriteit een toezegging van de onderneming wiens gedrag wordt onderzocht formeel vastlegt in een besluit maar geen boete oplegt.   Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >